Floppy Driver
  • Floppy 1,44Mb bianco € 7,00
  • Floppy 1,44Mb nero € 7,90
  • Floppy 1,44Mb silver € 7,00
  • Floppy esterno USB Sony € 26,50